רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פנייה לקבלת הצעה למתן שירותי בקרת שכר עד יום ב' 27.8.2018 בשעה 09:00
2.
מכרז להשכרת מבנה המועצה גן ילדים מימון-ויתקין 25072018
3.
מכרז 26-2018 להשכרת מבנה המועצה ברחוב ויתקין
4.
מכרז 23-2018 להשכרת מבנה המועצה ברחוב ויתקין 1.3. הגשת ההצעה עד ליום 12.7.2018 בשעה 12:00
5.
מכרז 23/2018 להשכרת מבנה המועצה הצמוד לשפ''ח 04072018
6.
פנייה לקבלת הצעה למתן שירותי ניהול תהליכי גביה פנסיונים לקופות ויצרנים, בקרת הביצוע וטיפול בתיקון תשלומים
7.
מכרז מס 22/2018 כתב כמויות
8.
פרוטוקול סיור קבלנים - ביצוע עבודות שיפוץ ואחזקה שוטפת של כבישים ומערכות תשתית מכרז 22/2018
9.
מכרז מס' 22/2018 לביצוע עבודות שיפוץ ואחזקה שוטפת של כבישים ומערכות תשתית
10.
מכרז אחזקת תשתיות 22/2018
11.
מכרז מס 18/2018 עיקור סירוס וחיסון חתול רחוב
12.
מכרז 17/18 כתבתב כמויות הצללה שצ"פ ומוס"ח
13.
תכנית עבודה למכרז 17-2018 כולל מפרט נספח ג 27 להסכם
14.
מכרז מס' 17/2018 לביצוע עבודות קירוי והצללה למוסדות חינוך וגנים ציבוריים בקדימה צורן
15.
מכרז פומבי 15/2018 הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות הקמת מבנה אגף כיתות ביס לב רן
16.
תשובות לשאלות הבהרה מכרז מס' 14/18 לשירותי אספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה לפסולת אריזות למחזור (כתומים) ולפינוי תכולתם לתחנת מיון ("המכרז")
17.
ועדת שלושה רכבי ליסינג
18.
מכרז פומבי מס' 14/18 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות (כתומים)
19.
הננו להודיעכם כי ישיבת וועדת המכרזים שקבועה להיום 13.3.18 בשעה 16:00 הוזזה לתאריך 20.3.18 בשעה 17:00
20.
מכרז פומבי מס' 12/2018 להקמת גני ילדים ברמת אמיר
21.
מכרז להקמת גני ילדים 12-2018
22.
פורמט משתתפים בסיור קבלנים - 07032018
23.
נוסח מודעה מכרז פומבי מס' 2/2018 לביצוע עבודות הקמת אולם ספורט בבתי הספר גוונים וניצני השרון
24.
מכרז והסכם 2-2018 להקמת אולם ספורט גוונים וניצני השרון 28022018
25.
מכרז פומבי מס. 11/2018 לאספקה והתקנת וילונות במוסדות חינוך וציבור בקדימה-צורן
26.
מכרז לאספקה והתקנת וילונות במוסדות חינוך וציבור
27.
מכרז פומבי משותף מס 10/2018 החלפת תאורה ללד
28.
אישור קיום ביטוחים קבלנים הנגשה מבני ציבור ותחנות אוטובוסים - קדימה צורן...
29.
מכרז פומבי מספר 6/8102 מכרז ביצוע הנגשות סופי
30.
מכרז מספר 8/8102 מכרז להפעלת קפיטריה בבתי ספר ובמוסדות ציבור בקדימה-צורן
31.
מכרז פומבי מס' 06/2018 לביצוע עבודות הנגשה למבני ציבור, בתי ספר, תחנות אוטובוס, רחובות ושצ"פים
32.
מכרז פומבי מס. 01/2018, לאספקה, התקנה ותחזוקה של ווילונות
33.
מכרז למכונות צילום ולמכונות שכפול- 27613
34.
מכרז 34/17 קפיטריה הודעה על דחיית מועד להגשת המכרז
35.
מרוכז מענה שאילתות למכרז 33-2018
36.
מכרז 33-2018 ניסיון תביעות
37.
מכרז פומבי מס 01/2018 לאספקה, התקנה ותחזוקה של וילונות למוסדות החינוך בקדימה צורן
38.
מכרז מספר 34/2017 להפעלת קפיטריה בבתי ספר ובמוסדות ציבור סיכום מפגש
39.
מכרז מספר 34/2017 להפעלת קפיטריה בבתי ספר ובמוסדות ציבור
40.
מכרז פומבי מס. 01/2018 לאספקה, התקנה ותחזוקה של ווילונות
41.
מכרז מספר 35/2017 לאספקה, תכנון, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בהספק של 1.4 מגה וואט פיק
42.
מכרז מס' 2017 / 35 אספקה, תכנון, התקנה ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בהספק מצטבר של כ 1.5 מגה וואט
43.
מענה לשאלות הבהרה מכרז 33/17
44.
תיקונים מאושרים בנוסח הערבות במכרז ביטוח רכוש וחבויות מכרז מס' 33/2017
45.
מכרז פומבי 33/17 פניה לקבלת הצעות מחיר לביטוח רכוש וחנויות
46.
מכרז 33-2017 ביטוח ורכוש חבויות מועצה מקומית קדימה צורן
47.
מכרז 33-2017 ביטוח ורכוש חבויות מועצה מקומית קדימה צורן
48.
קול קורא לוקרים הארכת מועד
49.
בלה 88.17 שעוני נוכחות למוסח
50.
פניה לקבלת הצעות בנושא ליווי חשבונאי לבתי הספר
51.
מכרז פומבי מס' 31/2017 לאספקת ארוחות בתחום שיפוט המועצה
52.
מכרז מס' 30/2017 השכרת מבנה מועצה המשמש כיום כמכולת
53.
מכרז להשכרת מבנה המועצה המשמש כיום למכולת 08102017
54.
מכרז מס' 26/2017 לביצוע עבודות מבנה מעבדות תיכון עודד הגשת הצעה עד 3.9.17 בשעה 12:00
55.
מכרז מס' 27/2017 לביצוע עבודות קירוי והצללה למוסדות חינוך ומגרש הוקי בקדימה צורן
56.
הארכת מועד אחרון להגשת הצעות למכרז אכיפת חוקי העזר העירוניים בקדימה צורן - מספר מכרז 20/2017
57.
מכרז פומבי מס' 20/2017 מסמכי מכרז
58.
מכרז פומבי 'מס 2017/20 הודעות בדבר המכרז
59.
מכרז מס' 9/2017 - לביצוע עבודות טאטוא וניקוי רחובות בהמשך לפרסומים קודמים - מפגש ההבהרות שנקבע ליום 8.3.2017 – לא יתקיים המכרז (ומועדי ההגשה והמפגש) יפורסמו בהמשך בעיתונות וכן באתר המועצה.
60.
הבהרות למכרז 4/2017 ללכידת בעלי חיים, הובלתם והחזקתם במכלאה מפגש הבהרות נוסף ביום 28/2/2017
61.
מכרז מס' 2017/ 4 ללכידת בעלי חיים, הובלתם והחזקתם במכלאה
62.
מכרז מס' 34/2016 להלן התייחסות המועצה ע"י יועץ הביטוח לגבי שני אישורי קיום הביטוחים שהוצגו
63.
מכרז מס' 34/2016 לאספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק – מענה לשאלות הבהרה בנושא ביטוח
64.
מכרז מס' 2016 /34 לאספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק פרוטוקול מפגש הבהרות ומענה לשאלות הבהרה מהמשתתפים
65.
הבהרה הליך פניה לקבלת הצעות ליועץ רכש ניתן להגיש הצעות עד ליום חמישי 16.2.2017 בשעה 11:00 בלשכת מנכ"ל המועצה
66.
מכרז מס' 3/2017 הודעת הבהרה למכרז לעבודות אחזקת מערכות תאורה, תאורת רחוב ומתקני חשמל בקדימה צורן
67.
מכרז מס' 2017/3 לעבודות אחזקת מערכות תאורה, תאורת רחוב ומתקני חשמל בקדימה צורן
68.
מכרז מס' 2017/3 כתב כמויות לעבודות אחזקת מערכות תאורה, תאורת רחוב ומתקני חשמל בקדימה צורן
69.
מכרז מס' 2017/3 - לעבודות אחזקת מערכות תאורה, תאורת רחוב ומתקני חשמל בקדימה צורן המפגש התקיים במשרדי המועצה לפי הפרסום ביום 5.2.2017 בשעה 16:30
70.
הודעה על הארכת המועד להגשת הצעות מכרז מס' 34/2016 הגשת הצעה עד ליום 15.2.2017 בשעה 12:00
71.
מכרז מס' 34 לאספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים הגשת ההצעה עד ליום 15.2.2017 בשעה 12:00
72.
מכרז מס 34/2016 לאספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים
73.
נספח א' הצעה למתן שירותי יעוץ וייצוג משפטי
74.
פניה לקבלת הצעות לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני קבוע הבהרות עדכונים ומענה לשאלות הבהרה
75.
פנייה לקבלת הצעה למתן שירותי ניהול תהליכי גביה פנסיונים לקופות ויצרנים, בקרת הביצוע וטיפול בתיקון תשלומים יש להגיש עד יום 26.1.2017 בשעה 12:00
76.
פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ וליווי תהליכי רכש ו/או קידום פרוייקטים את ההצעה הוארך עד ליום 12/2/17 בשעה 12:00 וכי בשבוע הבא יפורסמו הבהרות לרבות שינויים בתנאי הסף – יש לעקוב
77.
נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות מקומית הננו להודיע כי המועד להגשת הצעות בפניה לקבלת הצעות לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני קבוע הוארך עד ליום 29.1.2017.
78.
הזמנה להגשת מועמדות יועמש חיצוני קבוע קדימה צורן פניה לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני קבוע הננו להודיע כי המועד להגשת הצעות בפניה לקבלת הצעות לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני קבוע הוארך עד ליום 29.1.2017.
79.
מכרז יועץ/ת משפטי/ת חיצוני/ת קבוע/ה הגשה הננו להודיע כי המועד להגשת הצעות בפניה לקבלת הצעות לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני קבוע הוארך עד ליום 29.1.2017.
80.
מכרז 22/2016 - לאספקה והתקנת וילונות במוסדות חינוך וציבור
81.
ביטול מכרזי פומבי לתפקיד" יועץ/ת משפטי/ת חיצוני/ת למועצה
82.
מכרזים שפורסמו בעיתונות
83.
מכרז פומבי מס' 25/2016 למתן שירות הסעות
84.
מכרז 26/2016 לאספקת ציוד להנדסת מערכות עבור תיכון עודד - סיור נוסף יתקיים ביום 1.9.2016 בשעה 11:00 "גן גפן" רחוב ויתקין
85.
מכרז השכרת מבנה גן ילדים - מס' מכרז 27/2016- סיור נוסף יתקיים ביום 1.9.2016 בשעה 11:00ב"גן גפן" שברחוב ויתקין.
86.
מכרז 26/2016 כתב כמויות מעודכן למכרז ציוד להנדסת מכונות