רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

חוקי עזר קדימה צורן

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
צו המועצות -חוק עזר שמירה על איכות הסביבה קדימה צורן 2018
19/03/2019 00:00:00
2.
חוק עזר לקדימה צורן שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים 2016
19/03/2019 00:00:00
3.
פרסום ברשומות - תוספת חוק העזר סלילה החדש
01/11/2018 00:00:00
4.
חוק העזר לאיכות הסביבה
5.
צו חתום המועצה המקומית עבירות קנס תיקון התשע"ח-2018
6.
קובץ התקנות – חיקוקי שלטון מקומי-917
7.
חוק עזר העמדת רכב לשירותי גרירה למועצה
8.
חוק עזר היטל שמירה
9.
חוק עזר לדוגמא החזקת מקלטים
10.
כתב הסמכה לחוק סדר הדין הפלילי ( נוסח משולב )
11.
כתב הסמכת פקח לפי חוקי עזר קדימה צורן
12.
כתב הסמכה פקח לפי חוק עזר לקדימה כתב הסמכה פקח לפי חוק עזר לקדימה - צורן העמדת רכב וחנייתו התשע"ב 2011
13.
צו התעבורה (עבירות קנס), תשס"ב-2002
14.
קדימה צורן החלת חוקי עזר על הרשות המאוחדת התשעד 2014
15.
חוק עזק לקדימה צורן (העמדת רכב וחנייתו) התשעג 2013
16.
קדימה צורן העמדת רכב וחנייתו התשעג 2013
17.
קדימה צורן העמדת רכב וחנייתו - פרסום ברשומות התשעג 2013
18.
מה צורן שטחים ציבוריים פתוחים התשעא 2010
19.
קדימה צורן שילוט התשע 2010
20.
קדימה צורן תיעול התשע 2010
21.
קדימה צורן סלילת רחובות התשע 2010
22.
צורן אגרת שירותי שמירה התשסב 2002
23.
קדימה צורן רוכלים התשסא 2000
24.
קדימה שירותי שמירה התשנט 1999
25.
קדימה הסדרת השמירה התשנב 1992
26.
קדימה צורן הצמדה למדד התשמב 1982
27.
קדימה צורן אימוץ חוק עזר לדוגמא בדבר החזקת מקלטים תשלו 1976
28.
קדימה עגלות תשלב 1972
29.
קדימה צורן אגרת תעודת אישור תשכט 1969
30.
קדימה צורן פתיחת בתי עסק וסגירתם התשכט 1969
31.
קדימה צורן הריסת מבנים מסוכנים תשכח 1968
32.
קדימה רישיונות לאופניים תשכז 1967
33.
קדימה צורן קביעת לוחיות מספר בבניינים התשיב 1952
34.
חוק עזר לקדימה צורן )שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים(, התשע"ו- 2016
35.
הסמכות הפקחים לענין קנסות כלבים על פי חוק העזר