רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

טפסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הנחיות למילוי טופס חד הורה
07/01/2021 00:00:00
2.
טופס בקשת העברה מבית ספר אחד למשנהו לשנה"ל
3.
הנחיות למילוי טופס למתן הנחה בארנונה – לפי מבחן הכנסה
4.
טופס בקשה להנחה חדש
5.
עדכון חבר וועדת ערר לענייני ארנונה חבר נכנס וחבר יוצא
6.
ועדת ערר לענייני ארנונה שליד המועצה המקומית קדימה צורן
7.
אישור חריג להטלת ארנונה
8.
הצעות לעדכון צו ארנונה 2017
9.
מנכל טופס נוהל תרומות - שאלון תורם פוטנציאלי
10.
מנכל טופס בקשה למתן תמיכות לשנת 2015
11.
משרד החקלאות בקשה לקבלת רישיון שריפת חומר צמחי
12.
ארנונה הצהרה על עזיבת נכס
13.
ארנונה נוהל קבלת אישור לרשם המקרקעין (טאבו)
14.
ארנונה טופס ויתור על סודיות - נספח לטופס בקשה להנחה בארנונה
15.
ארנונה נספח לטופס בקשה להנחה בארנונה - הצהרה על הורה עצמאי
16.
ארנונה הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי
17.
ארנונה הרשאה לחיוב חשבון באמצעות חשבון בנק
18.
ארנונה טופס רישום לקבלת שוברי ארנונה בדואר אלקטרוני
19.
ארנונה טופס הצהרה - נכס בשיפוץ
20.
חינוך טופס בקשתך מילגה לסטודנטים
21.
חינוך טופס בקשה להנחה
22.
חינוך בתי ספר טופס ערעור על החלטת ועדת העברות לשנת הלימודים תשעו
23.
חינוך בתי ספר טופס בקשת העברה מבית ספר אחד למשנהו לשנת הלימודים תשעו
24.
חינוך גני ילדים טופס בקשת העברה מגן אחד למשנהו לשנת הלימודים תשעה
25.
חינוך טופס בקשה למלגות סטודנטים
26.
מנכל המועצה הקמת ספר ספקים
27.
פיקוח בקשה לביטול דוח חנייה
28.
פיקוח בקשה לביטול דוח מנהלי בעניין כלבים
29.
פיקוח בקשה לערעור/ ביטול דו"ח איכות הסביבה
30.
מנכל תבחינים למתן תמיכות לשנת 2015