רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

דין וחשבון שנתי 2013

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הערות ראש המועצה בנושא מוכנות המועצה לכניסתו לתוקף של החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה
2.
. מוכנות המועצה לכניסתו לתוקף של החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה
3.
המועצה הדתית
4.
הערות ראש המועצה בנושא התקשרות מתמשכת עם קבלן הדברה
5.
התקשרות מתמשכת עם קבלן הדברה
6.
הערות ראש המועצה בנושא מערך הצילום היישובי
7.
מערך הצילום היישובי
8.
התעלמות מניגוד עניינים בבחירה לתפקיד אלקטיבי
9.
הערות ראש המועצה בנושא חיוב המועצה בגין צריכת מים
10.
חיוב המועצה בגין צריכת מים
11.
הערות ראש המועצה בנושא המצב התברואתי במוס"ח
12.
המצב התברואתי במוסח
13.
הערות ראש המועצה בנושא כשלים בהטלת קנסות וגבייתם
14.
כשלים בהטלת קנסות וגבייתם
15.
מבוא כללי
16.
איסור פרסום
17.
תוכן עניינים
18.
מכתב מבקר המועצה
19.
מכתב ראש המועצה
20.
כריכת הדוח