רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

דין וחשבון שנתי 2012

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מכתב לווי
2.
דוח ביקורת התעלמות מניגוד עניינים בבחירה לתפקיד אלקטיבי מלא 2012
3.
דוח ביקורת ניהול כספי במתנס מעקב
4.
דוח ביקורת ספריה עירונית
5.
דוח ביקורת שימוש בכספי אגרת שמירה
6.
דוח ביקורת רכש חול למוסדות חינוך
7.
דוח ביקורת על יישום חוק חופש המידע
8.
דוח ביקורת התממשותם של סיכונים משפטים
9.
דוח ביקורת סוגיות בתחום המיסוי המוניציפאלי
10.
דוח ביקורת אגף הנדסה
11.
תוכן ענינים דוח ביקורת מס 9
12.
תלונות הציבור מבוא כללי
13.
איסור פרסום
14.
מבוא כללי