רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרז 17/2017

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מכרז 17/17 פרוטוקול סיור קבלנים מכרז
2.
מכרז 17/17 עדכון נספח ג דוגמה מתוקנת לערבות למכרז
3.
מכרז 17/17 עדכון משך זמן ביצוע בסעיף 11.3 בחוזה
4.
מכרז 17/17 מסמך מרכז שאלות והבהרות
5.
מכרז 17/17 הבהרות ותיקונים למכרז
6.
מכרז 17/2017 1263-8-1-1
7.
מכרז 17/2017 1263-4-2-1
8.
מכרז 17/2017 1263-3-1-4
9.
מכרז 17/2017 1263-3-1-2
10.
מכרז 17/2017 1263-3-1-3
11.
מכרז 17/2017 1263-3-1-1
12.
מכרז 17/2017 1263-1-1-500
13.
מכרז 17/2017 1263-1-1-2
14.
מכרז 17/2017 1263-1-1-1
15.
מכרז 17/2017 חשמל פרטים
16.
מכרז 17/2017 כביש חשמל 2
17.
מכרז 17/2017 כביש חשמל
18.
מכרז מס 17/2017 עבודות פיתוח טיילת ושביל אופניים מפרט טכני
19.
מכרז מס 17/2017 עבודות פיתוח טיילת ושביל אופניים כתב כמויות
20.
מכרז 17/2017 פיתוח טיילת ושביל אופניים כביש 562 לצור
21.
מכרז מס' 17/2017 לביצוע עבודות פיתוח המשך טיילת ושביל אופניים מ-562 לצורן