רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרז 18/2017

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מכרז 18/2017 פרוטוקול סיור קבלנים
2.
מכרז 18/2017 עדכון נספח ג דוגמה מתוקנת לערבות
3.
מכרז 18/2017 עדכון משך זמן ביצוע בסעיף 11.3 בחוזה
4.
מכרז 18/2017 עדכון משך זמן ביצוע בסעיף 00.3 מפרט הטכני
5.
מכרז 18/2017 מסמך מרכז שאלות והבהרות
6.
מכרז 18/2017 הבהרות ותיקונים
7.
294-205
8.
294-204
9.
294-203
10.
294-201
11.
294-200
12.
294-104
13.
294-101
14.
294-100Z
15.
מכרז18/17 עבודות פיתוח גוונים לפרסום
16.
מכרז מס 18/2017 תוכנית פיתוח 4
17.
מכרז מס 18/2017 תוכנית פיתוח 3
18.
מכרז מס 18/2017 תוכנית פיתוח 2
19.
מכרז מס 18/2017 תוכנית פיתוח 1
20.
מכרז מס 18/2017 חומה צפונית
21.
מכרז מס 18/2017 סל
22.
מכרז מס 18/2017 גג
23.
מכרז מס 18/2017 רשימת תוכניות
24.
מכרז מס 18/2017 אמפי
25.
מכרז מס 18/2017 מגרש ספורט
26.
מכרז מס 18/2017 פרטים
27.
מכרז מס 18/2017 שטח פיתוח
28.
מכרז מס 18/2017 כתב כמויות
29.
מכרז מס 18/2017 מפרט טכני
30.
מכרז לעבודות פיתוח גוונים 18/2017