רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרז 25/2017

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
סיור קבלנים מס 2 שיפוץ גוונים ועודד
2.
מכרז 25-2017 והסכם לפרסום נוסח עדכני
3.
מכרז 25/2017 לביצוע עבודות לביצוע עבודות שיפוץ במבני בתי הספר גוונים ועודד
4.
סיכום סיור פיקוח עליון
5.
מכרז 25/2017 כתב כמויות
6.
תרשים 1
7.
תרשים 2
8.
תרשים 3
9.
תרשים 4