רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרז 2/2020

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מכרז פומבי מס 2/2020 למתן שירותי תכנון תנועה ותחבורה עבור המועצה המקומית קדימה צורן
14/05/2020 00:00:00
2.
הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרזים שלהלן למועד בלתי ידוע
3.
מכרז פומבי מס' 2/2020 למתן שירותי תכנון תנועה ותחבורה מועד אחרון להגשת הצעות 17/5/2020
07/05/2020 00:00:00
4.
מכרז פומבי מס' 2/2020 למתן שירותי תכנון תנועה ותחבורה
22/03/2020 00:00:00
5.
מסמך הבהרות מס' 1 – מכרז פומבי מס' 02/2020 למתן שירותי תכנון תנועה ותחבורה עבור המועצה המקומית קדימה צורן