רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרז 3/2020

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מכרז פומבי מס 3/2020 לניהול נכסים דיגיטליים עבור מועצה מקומית קדימה צורן תאריך ושעת פתיחת תיבת המכרזים: יום רביעי בבוקר 27.5.2020 בשעה 10:30
26/05/2020 00:00:00
2.
הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרזים שלהלן למועד בלתי ידוע
3.
מכרז פומבי מס' 03/2020 למתן שירותי ניהול נכסים דיגיטליים מועד אחרון להגשת הצעות 13/5/2020
07/05/2020 00:00:00
4.
מסמך הבהרות מס' 1 מס' 03/2020 לניהול נכסים דיגיטליים עבור מועצה מקומית קדימה צורן
5.
מכרז פומבי מס' 03/2020 למתן שירותי ניהול נכסים דיגיטליים
6.
מכרז פומבי מס' 03/2020 למתן שירותי ניהול נכסים דיגיטליים
22/03/2020 00:00:00