רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

פרויקט הקמת מרכז נופש וספורט – קאנטרי קלאב

נוסח מלא RFI
טופס מס 1 – מידע ראשוני אודות יזם                   
פרוגראמה מינימאלית מפורטת לשטחים
טבלת מחירים לפי כתב כמויות
תוכנית מס' הצ/3/301/1/10 – רמת אמיר
 
 
 
 


פניה לקבלת מידע –
RFI

לתכנון, הקמה והפעלה של מרכז נופש וספורט בקדימה צורן

אם אתם יזמים פוטנציאליים המעוניינים לקחת חלק בתיכנון, הקמה, ניהול ו / או תפעול הקאנטרי קלאב בקדימה צורן, כאן תמצאו את כל הפרטים.

 1. המועצה המקומית קדימה צורן (להלן: המזמינה) מעוניינת לקבל מידע בכל הנוגע להקמת מתחם הקאנטרי קלאב (מרכז נופש וספורט) מגופים (יחיד או תאגיד) יזמים, הבקיאים בתחום של תכנון, הקמת והפעלת קאנטרי עבור תושבי קדימה צורן והסביבה.
 2. הפרוגרמה המתוכננת לקאנטרי קלאב תכלול (הפונקציות המתוארות הינן בגדר הצעה, ניתן להוסיף או לגרוע מתקנים ופונקציות ובלבד שיהלמו את תקנון התב"ע):

- בריכות שחיה מקורות ולא מקורות.

- מבנה מרכזי הכולל משרדים מלתחות ושירותים, קפיטריה וחנויות.

- חדר כושר, חדרי פעילות לחוגים.

- אולם כנסים.

- ספא הכולל חדרי טיפולים וסאונות.

- חדר מכונות, חצר משק ומחסנים.

- גינון ופיתוח, מתחם פעילויות פנאי.

- חניה.

 1. גודל השטח העומד לרשות הפרויקט הינו כ – 20 דונם (מתוך חלקה של כ- 32 דונם) כולל חניה, הממוקם בשכונת רמת אמיר גוש 7880 חלקה 143.
 2. המגרש המיועד מאושר לתכנון על פי תב"ע מס' הצ/3/301/1/10 - רמת אמיר.
 3. המזמינה שוקלת להקים את הפרויקט בשיטת ה – BOT באמצעות זכיין פרטי שייבחר במכרז.
 4. המזמינה פונה ליזמים להציע אפשרויות התקשרויות נוספות (שאינן BOT) שיכולות להתאים למזמינה וליזם כאחד. ההצעות ייבחנו ע"י צוות היועצים המקצועיים של המזמינה.
 5. הזכיין יהיה תאגיד / חברה ישראלית, רצוי בעל ניסיון בהקמה ותפעול של פרויקטים לפנאי ונופש.
 6. פרטים נוספים אודות הפרויקט מופיעים באתר האינטרנט של המועצה www.kadima-zoran.muni.il בלשונית אגף הכספים במחלקות המועצה.
 7. המסמכים המופיעים באתר המועצה הינם טיוטה בלבד.
 8. היזמים מתבקשים למלא את הטופס הנמצא באתר המזמינה, עם פרטי היזם, עמידותו הפיננסית וניסיונו בהקמת פרויקטים דומים.
 9. המזמינה תזמין יזמים למפגש ולסיור היכרות בישוב ובמתחם ההקמה.
 10. יובהר כי פנייה זו הינה פנייה מוקדמת לקבלת מידע בלבד, ואין בה כדי להוות שלב בהתקשרות כזו או אחרת עם מי מהמשיבים לפנייה. יודגש, כי אין בפנייה משום התחייבות של המזמינה להמשיך בתהליך זה, בכל דרך שהיא, ואיננה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות ואיננה מהווה הקמת מאגר ספקים. כל ההוצאות הכרוכות בהגשת מידע יחולו על מוסר המידע בלבד ומוסר המידע לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו / או שיפוי בגין הגשת המענה לפנייה.
 1. המזמינה אינה מתחייבת להשתמש במידע כולו או מקצתו, למטרת הכנת המכרז, או לכל מטרה אחרת.
 2. העברת המידע איננה מעניקה למוסר המידע כל זכות כלפי המזמינה ואינה מטילה על המזמינה חובה כלשהי.
 3. אין באמור במסמך זה משום התחייבות לפרסם מכרז בנושא כאמור, או התחייבות כלפי פרטי המכרז ככל שיפורסם כזה.
 4. המזמינה לא תישא בכל תשלום או הוצאה שייגרמו למוסר המידע בגין פנייה זו ועקב המגעים עמו, אם יקוימו בהקשר לבדיקת הידע או כל הקשר אחר בעניין זה.
 5. המועצה שומרת על זכותה לעשות שימוש במידע אשר יתקבל בעקבות פנייה זו לצורך הוצאת הפרויקט אל הפועל לרבות הכנת מכרז ו / או התקשרות בכל דרך אחרת ו / או ביצוע הפרויקט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אולם מובהר כי הגשת מידע במסגרת פניה זו אינה מהווה תנאי סף להשתתפות בהליך תחרותי ככל שתחליט המועצה לפרסם הליך מעין זה.
 6. המזמינה תהיה רשאית להעביר כל מידע או נתון הקשור במידע שנמסר לכל אדם הקשור במזמינה וכן לפרסם בדרך של מכרז ו או בדרך אחרת, מידע אשר יצטבר כתוצאה מהליך זה.
 7. המעוניינים מתבקשים להעביר למועצה לידי גב' סטי ארצי, את טופס הפנייה ליזם (טופס מס' 1) לאחר מילוי הפרטים והמידע הראשוניים עד ליום 05/11/2013 פקס - 09-8902953,
  דוא"ל-
  sety@kadima-zoran.muni.il נייד- 054-8081744.
 8. מפגש מתעניינים יתקיים במשרדי המועצה ביום שלישי 12/11/2013 בשעה 16:00. הודעה פרטנית תישלח לאלו מבין הפונים שיוזמנו להשתתף במפגש.
 9. את טופס מתן מידע מפורט (טופס מס' 2) שיישלח לפונים / משתתפים במפגש, יש להעביר לא יאוחר מתאריך01/12/2013 עד השעה 16:00 במעטפה סגורה למשרד מנהל אגף הכספים במועצה.
 10. שאלות הבהרה ניתן להפנות לגב' סטי ארצי באמצעות הדוא"ל sety@kadima-zoran.muni.il - המועצה אינה מתחייבת להשיב על השאלות.
 11. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפנות בשאלות הבהרה או לפנות לקבלת מידע או כל נתון אחר למשיבים לפנייה זו, כולם או חלקם.
 12. המועצה תהא רשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות שיקול דעת מקצועי ובהתאם לצרכים.

לחצו כאן להורדת טופס פנייה ליזם (טופס מס' 1)


קדימה-צורן

הישוב קדימה צורן ממוקם בלב אזור השרון המתפתח.

הישוב נגיש מאוד מכביש 4, מכביש 562 ומשאר הכבישים הפנימיים מכיוון תל מונד ומישובי לב השרון.
כביש 562 אמור להיסלל מחדש ולהמשיך צפונה עד כביש 57 שמוביל מצומת בית ליד לכביש 6 דרך כפר יונה.
כמו כן מתוכנן כביש רוחב נוסף, מס' 561, שיחבר בין כביש 562, קרוב למיקום המיועד של הקאנטרי קלאב לכיוון יער אילנות אל כביש 4.

בקדימה צורן כ– 5,000 בתי אב המונים כ – 20 אלף איש. שכונת רמת אמיר נמצאת בשלבי איכלוס מתקדמים של כ- 1,100 יחידות דיור. שכונות ומתחמים חדשים בהיקף של מעל לאלף יחידות דיור נוספות נמצאים בהליכי אישור.
קדימה צורן הינו ישוב חזק מבחינה סוציו אקונומית ומדורג באשכול 7 (מתוך 10) במדרג החברתי-כלכלי של הלמ"ס.

את קדימה צורן מקיפים מספר ישובים רלוונטיים נוספים:

תל מונד.

פרדסיה.

כפר יונה.

וישובי לב השרון.

מדובר על אוכלוסייה של כ- 80 אלף תושבים נכון להיום, ועל פוטנציאל של עשרות אלפי תושבים נוספים בשנים הקרובות.


באזור של הישובים האלו ישנו רק קאנטרי קלאב אחד קטן בפרדסיה

בקדימה פועלת בריכה קייצית ציבורית, שמופעלת ע"י זכיין, ואמורה להמשיך לפעול גם לאחר הקמת הקאנטרי.

הפרוגרמה המתוכננת לקאנטרי תכלול את הפונקציות והשטחים שלהלן (הפונקציות המתוארות הינן בגדר הצעת פרוגרמה, ניתן להוסיף או לגרוע מתקנים ופונקציות ובלבד שיהלמו את התב"ע):

סעיפים

גודל

מבנה שירותים

200 מ"ר

מבנה כללי

500 מ"ר

אולם

250 מ"ר

ספ"א

70 מ"ר

מבנה / חדר מכונות

400 מ"ר

  

בריכה

437.5 (25X175)

בריכת פעוטות

60 מ"ר

ג'קוזי

8 מקומות ישיבה

קירוי הבריכה

35*20 900

קירוי בריכת פעוטות

150 מ'

  

חשמל כללי

 

מים, ביוב וניקוז כליי

 

חניה

3,300 מ"ר

ריצוף סביב הבריכות

1,000 מ"ר

ריצוף כניסה

570 מ"ר

מגרש כדור-סל משולב קט-רגל

760 מ"ר

גינון ומשטחים מוצלים

2,000 מ"ר

עבודות חפירה, חציבה ומילוי

2,000 מ"ר

  

אולמות חדר כושר

360 מ"ר

בריכה קיצית

315 מ"ר

ריצוף סביב הבריכה

500 מ"ר

ריצוף לאולמות כושר

300 מ"ר

מגרש טניס (4 X 450 מ"ר)

900 מ"ר

בריכת ילדים קיצית

100 מ"ר

חדר מכונות

200 מ"ר

  

הערות:

השטחים הנם שטחי נטו, יש להוסיף שטחי טרה בנויים בשיעור כ- 30% מהשטח הכולל.

ישנה אפשרות להקמת הפרויקט במספר מפלסים ובהתאם לתנאים הטופוגרפיים בשטח.

הפונקציות המתוארות הינן בגדר הצעת פרוגרמה, ניתן להוסיף או לגרוע מתקנים ופונקציות ובלבד שיהלמו את התב"ע.